Hướng dẫn cài đặt QuestaSim 10.2C


Sau khi download và giải nén ta tiiến hành cài đặt và crack như sau:
Bước 1: 
- run questasim-win64-10.2c.exe 

- Next → Agree → Next → Yes -> Yes .. cho đến khi window ở hình dưới xuất hiện thì click NO

Bước 2: Run regassistuvm_4.3_win.exe để cài đặt UVM library. (hình dưới)


Trỏ ti thư mục muốn cài đặt UVM lib rồi click install 
Bước 3: Crack
- Copy MentorKG.exe and patch_dll.bat vào thư mục cài đặt questasim (C:\questasim64_10.2c\win64\)
- Run patch_dll.bat. sau khi chạy xong tự động ghi đè file mgls.dll.
- Run MentorKG.exe (wait minutes) sau đó tự động mở file LICENSE.dat, chọn save as với tên LICENSE.dat trong thư mục C:\questasim64_10.2c\win64

- Right click on Computer ->Properties->Advanced system (hình dưới).
- Chọn Environment Variables tab-> Click new


Sau đó điền thông tin
Variable name: LM_LICENSE_FILE 
Variable value: C:\questasim64_10.2c\win64\license.dat
Click OK
Previous Post Next Post