HƯỚNG DẪN TẠO CHỮ CÁI LỚN ĐẦU DÒNG TRONG VĂN BẢN WORD

1. Đối Với Word 2003

 Bạn đặt trỏ chuột tại đoạn văn muốn tạo Dropcap ở đầu đoạn văn → Format → Drop Cap.

2. Đối Với Word 2007
Đặt con trỏ chuột tại đoạn văn bản bạn muốn tạo Drop Cap. Chọn Insert--> Drop Cap
3. Đối Với Word 2010

Đặt trỏ chuột tại đoạn văn bạn muốn tạo Drop Cap → vào tab Insert → Drop CapPrevious Post Next Post