HƯỚNG DẪN TẠO CHỮ CÁI LỚN ĐẦU DÒNG TRONG VĂN BẢN WORD

HƯỚNG DẪN TẠO CHỮ CÁI LỚN ĐẦU DÒNG TRONG VĂN BẢN WORD

1. Đối Với Word 2003

 Bạn đặt trỏ chuột tại đoạn văn muốn tạo Dropcap ở đầu đoạn văn → Format → Drop Cap.

2. Đối Với Word 2007
Đặt con trỏ chuột tại đoạn văn bản bạn muốn tạo Drop Cap. Chọn Insert--> Drop Cap
3. Đối Với Word 2010

Đặt trỏ chuột tại đoạn văn bạn muốn tạo Drop Cap → vào tab Insert → Drop Cap