english

Food in Vietnamese

Vietnamese Food - What to Eat in Vietnam 1. Các món bánh: - Bánh cuốn: stuffed pancake - Bánh dầy: round sticky rice cake - Bánh tráng: girdle-cake - Bánh tôm: shrimp in batter - Bánh cốm: young rice cake -…

Truyện cười song ngữ

Một người đàn ông ngồi ở quán rượu, chậm chạp uống rượu. Trên mặt anh ta thể hiện rõ một vẻ buồn thảm. Người phục vụ hỏi: "Có chuyện gì vậy? Anh gặp rắc rối với vợ hả?" Người đàn ông nói: "Chúng tôi đánh n…

Loại hình công ty bằng tiếng Anh

1.  Các kiểu công ty : company:  công ty consortium/ corporation  : tập đoàn subsidiary  : công ty con affiliate  : công ty liên kết private company  : công ty tư nhân Joint Stock company  : công ty cổ…

CHỨC DANH TRONG CÔNG TY BẰNG TIẾNG ANH

1. Director (n) /dəˈrektə(r)/: Giám đốc 2. Deputy/Vice Director: Phó Giám đốc 3. Chief Executive Officer (CEO): giám đốc điều hành 4. Chief Information Officer (CIO): giám đốc thông tin 5. Chief Operating Officer…

Truyện ngắn tiếng Anh rất dễ hiểu và thú vị

1. A Baby and a Sock The mother gave her baby a red apple. The baby tried to eat the apple. His mouth was too small. And he didn't have any teeth. His brother took the apple. His brother ate the apple. The baby crie…

The Boy and The Apple Tree

The Boy and The Apple Tree A long time ago, there was a huge apple tree. A little boy loved to come and play around it everyday. He climbed to the treetop, ate the apples and took a nap under the shadow. He loved the t…

Load More
That is All