Ai có gan dám thử cảm giác bị thôi miên ra làm sao không???

Ai có gan dám thử cảm giác bị thôi miên ra làm sao không???