Hãy điền một số vào dấu ?


Kết quả là bao nhiêu nhỉ: 28 46 --54 -- 30 -- 89 -- 92
Đáp án: 30.
Bạn có thể nhận thấy số ở hàng bên dưới luôn lớn hơn số cùng cột ở hàng bên trên và mỗi bước tăng lên 3 đơn vị.
34 - 32 = 2 
32 - 27 = 5 = 2 + 3 
56 - 48 = 8 = 5 + 3 

X - 19 = 8 + 3 => X = 30Bình luận

-->