Truyện cười song ngữ: Quên đi - Forget it"The thrill is gone from my marriage," Bill told his friend Doug. "Why not add some intrigue to your life and have an affair?" Doug suggested. "But what if my wife finds out?" "Heck, this is a new age we live in, Bill. Go ahead and tell her about it!" So Bill went home and said, "Dear, I think an affair will bring us closer together." "Forget it," said his wife. "I've tried that - it never worked." Quên đi
Hôn nhân của tôi không còn gì thú vị nữa,” Bill nói với bạn Doug. “Tại sao không thêm sự ngoại tình vào cuộc đời bạn và có thêm một mối tình?” Doug đề nghị “Nhưng vợ tôi tìm ra thì sao?” “Đồ quỷ, chúng ta đang sống trong một thời đại mới, Bill ạ. Hãy thử và nói với cô ấy về điều đó!” Thế là Bill về nhà và nói:”Cưng, anh nghĩ một mối tình sẽ làm cho chúng ta gần nhau hơn.” “Quên điều đó đi,” vợ nói. “Em đã thử rồi – chưa bao giờ hiệu quả.” 


Previous Post Next Post