Bảo hiểm Bảo Việt ngày ấy

Bảo hiểm Bảo Việt ngày ấy

Không nhớ rõ thời điểm của Chương trình này, chỉ biết là có vết lắm mực, khả năng từ lớp 2- lớp 5. Vậy là khoảng hơn 20 năm rồi...Hix hix