Tổng hợp các ngày lễ Phật giáo trong năm theo Âm Lịch

01/01: Vía Di Lặc

15/01: Lễ Thượng Nguyên
08/02
: Phật Thích Ca Xuất Gia
15/02 :Phật Thích Ca nhập Niết Bàn
19/02 :Quan Thế Âm Giáng Sanh
21/02 :Phổ Hiền Giáng Sanh
06/03 :Ca Diếp Tôn Giả
16/03 :Phật Mẫu Chuẫn Đề
04/04 :Văn Thù Bồ Tát
08/04 :Phật Thích Ca Giáng Sanh (thống nhất lại ngày 15)
20/04 :Vía Bồ Tát Quảng Đức vị pháp thiêu thân
23/04 :Phổ Hiền Thành Đạo
28/04 :Dược Sư Giáng Sanh
13/05 :Vía Gìa Lam Thánh Chúng
03/06 :Vía Hộ Pháp
19/06 :Vía Quan Thế Âm Thành Đạo
13/07 :Vía Đại Thế Chí
15/07 :Vu Lan Bồn (Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát)
30/07 :Vía Địa Tạng Bồ Tát
06/08 :Huệ Viễn Tổ Sư Sơ Tổ Tịnh Độ Tông
08/08 :Tôn Giả A Nan Đà
19/09 :Vía Quan Thế Âm Xuất Gia
29/09 :Vía Dược Sư Thành Đạo
05/10 :Vía Đạt Ma Tổ Sư
08/10 :Ngày Phóng Sanh
15/10 :Lễ Hạ Nguyên
17/11 :Vía Phật A Di Đà
08/12 :Phật Thích Ca Thành Đạo

Previous Post Next Post