Tình yêu,thành công và giàu sang

A woman came out of her house and saw 3 old men with long white beards sitting in her front yard. She did not recognize them. She said "I don't think I know you, but you must be hungry. Please come in and have something to eat."

Một người phụ nữ ra khỏi nhà và nhìn thấy ba người đàn ông râu dài bạc trắng đang ngồi ở sân trước. Bà không hề quen ai trong số họ. Song bà vẫn ôn tồn: "Tôi không biết các ông nhưng chắc là các ông đang rất đói, xin mời các ông vào nhà ăn một chút gì đó". "Is the man of the house home?", they asked.
"No", she replied. "He's out!”
"Then we cannot come in", they replied.
In the evening when her husband came home, she told him what had happened.
"Go tell them I am home and invite them in!"
The woman went out and invited the men in
"We do not go into a house together," they replied. - “Ông chủ có ở nhà không?” - họ hỏi
  • “Không, ông ấy đi vắng rồi” - bà trả lời.
-“Thế thì chúng tôi không thể vào được.”
Buổi chiều, khi chồng trở về, bà kể lại câu chuyện cho chồng nghe.
“Bà hãy đi mời họ vào nhà!”
Bà vội bước ra mời cả ba người vào
  • “Ba chúng tôi không thể vào nhà bà cùng một lúc được” - họ trả lời. "Why is that?" she asked.One of the old men explained: "His name is Wealth," he said pointing to one of his friends, and said pointing to another one, "He is Success, and I am Love." Then he added, "Now go in and discuss with your husband which one of us you want in your home."
The woman went in and told her husband what was said. Her husband was overjoyed. "How nice!”, he said. "Since that is the case, let us invite Wealth. Let him come and fill our home with wealth!" - “Sao lại thế?” - người phụ nữ ngạc nhiên hỏi
Một người giải thích: "Tên tôi là Tình Yêu, ông này là Giàu Sang, còn ông kia là Thành Công. Bây giờ hai vợ chồng bà hãy quyết định xem ai trong chúng tôi sẽ là người được mời vào nhà".
Người phụ nữ đi vào và kể lại toàn bộ câu chuyện. "Tuyệt thật - người chồng vui mừng - đây đúng là một cơ hội tốt. Chúng ta hãy mời ngài Giàu Sang. Ngài sẽ ban cho chúng ta thật nhiều tiền bạc và của cải". His wife disagreed. "My dear, why don't we invite Success?"
Their daughter was listening from the other corner of the house. She jumped in with her own suggestion: "Would it not be better to invite Love? Our home will then be filled with love!"
"Let us heed our daughter’s advice," said the husband to his wife.
"Go out and invite Love to be our guest." Nhưng người vợ không đồng ý. "Tại sao chúng ta lại không mời ngài Thành Công nhỉ?
Cô con gái nãy giờ yên lặng đứng nghe trong góc phòng bỗng lên tiếng đề nghị: "Chúng ta nên mời ngài Tình Yêu là tốt hơn cả. Nhà mình sẽ tràn ngập tình thương yêu ấm áp và ngài sẽ cho chúng ta thật nhiều hạnh phúc".
"Có lẽ chúng ta nên nghe lời khuyên của con gái - người chồng suy nghĩ rồi nói với vợ.
  • "Bà hãy ra ngoài và mời ngài Tình Yêu, đây chính là người khách chúng ta mong muốn". The woman went out and asked the 3 old men, "Which one of you is Love? Please come in and be our guest."
Love got up and started walking toward the house. The other 2 also got up and followed him. Surprised, the lady asked Wealth and Success: "I only invited Love, Why are you coming in?"
The old men replied together: "If you had invited Wealth or Success, the other two of us would've stayed out, but since you invited Love, wherever He goes, we go with him. Wherever there is Love, there is also Wealth and Success!!!!!!"
Người phụ nữ ra ngoài và hỏi: "Ai trong ba vị là Tình Yêu xin mời vào và trở thành khách của chúng tôi".
Thần Tình Yêu đứng dậy và đi vào ngôi nhà. Hai vị thần còn lại cũng đứng dậy và đi theo thần Tình Yêu. Vô cùng ngạc hiên, người phụ nữ hỏi: "Tôi chỉ mời ngài Tình Yêu. Tại sao các ông cũng vào?”
Hai người cùng nhau trả lời: "Nếu bà mời Giàu sang hoặc Thành công thì sẽ chỉ một mình người khách được mời đi vào. Nhưng vì bà mời Tình Yêu nên cả ba chúng tôi sẽ cùng vào. Bởi ở đâu có Tình Yêu thì ở đó sẽ có Thành công và Giàu sang".
(Nguồn: Sưu tầm)Previous Post Next Post