Tạo dòng kẻ ngang trong word nhanh chóng...

Tạo dòng kẻ ngang trong word nhanh chóng...


          Nếu bạn muốn tạo dòng kẻ ngang trên Word thì có thể sử dụng những phím tắt theo hướng dẫn dưới đây.
  • Đường kẻ ngang in đậm: nhấn 3 dấu gạch dưới ___ rồi nhấn Enter.
  • Đường kẻ đôi: nhấn 3 dấu bằng === rồi nhấn Enter
  • Đường kẻ ba: nhấn 3 dấu thăng ### rồi nhấn Enter
  • Đường kẻ bằng các dấu chấm vuông: nhấn 3 dấu hoa thị *** rồi nhấn Enter
  • Đường kẻ ziczac: nhấn 3 dấu ngã ~~~ rồi nhấn Enter