Bài thơ Đường luật đặc biệt của thi sĩ Hàn Mạc Tử

Đây là bài thơ Đường luật rất đặc biệt của thi sĩ Hàn Mạc Tử. Bài thơ được đọc theo 8 cách khác nhau mà vẫn có ý nghĩa.MẾN CẢNH XUÂN

                Hàn Mạc Tử 
1. Bài gốc
Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời,
Thú vui thơ rượu chén đầy vơi,
Hoa cài giậu trúc cành xanh biếc,
Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi.
Qua lại khách chờ sông lặng sóng,
Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người.
Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng,
Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười.2. Đọc ngược bài gốc lên ta được bài 2:

Mỉm cười mắt ai bóng thướt tha
Trầm bổng đàn hát tiếng ngân xa,
Người đông bến đợi thuyền xuôi ngược
Sóng lặng sông chờ khách lại qua
Tươi thắm sắc xuân hương quyện lá
Biếc xanh cành trúc giậu cài hoa
Vơi đầy chén rượu thơ vui thú
Ngời sáng ánh xuân cảnh mến ta.


3. Bỏ hai chữ đầu mỗi câu trong bài gốc, ta được bài 3 ( ngũ ngôn bát cú, luật bằng vần bằng):

Cảnh xuân ánh sáng ngời
Thơ rượu chén đầy vơi
Giậu trúc cành xanh biếc
Hương xuân sắc thắm tươi
Khách chờ sông lặng sóng
Thuyền đợi bến đông người
Tiếng hát đàn trầm bổng
Bóng ai mắt mỉm cười


4. Bỏ hai chữ cuối mỗi câu trong bài gốc, đọc ngược từ dưới lên, ta được bài 4 (ngũ ngôn bát cú, luật bằng vần bằng):

Mắt ai bóng thướt tha
Đàn hát tiếng ngân xa
Bến đợi thuyền xuôi ngược
Sông chờ khách lại qua
Sắc xuân hương quyện lá
Cành trúc giậu cài hoa
Chén rượu thơ vui thú
Ánh xuân cảnh mến ta.

5. Bỏ ba chữ cuối mỗi câu trong bài gốc, ta được bài 5 ( tám câu x bốn chữ):

Ta mến cảnh xuân
Thú vui thơ rượu
Hoa cài giậu trúc
Lá quyện hương xuân
Qua lại khách chờ 
Ngược xuôi thuyền đợi 
Xa ngân tiếng hát 
Tha thướt bóng ai.


6. Bỏ ba chữ đầu mỗi câu trong bài gốc, đọc ngược từ dưới lên, ta được bài 6 (tám câu x bốn chữ):
Cười mỉm mắt ai
Bổng trầm đàn hát 
Người đông bến đợi 
Sóng lặng sông chờ 
Tươi thắm sắc xuân 
Biếc xanh cành trúc 
Vơi đầy chén rượu 
Ngời sáng ánh xuân.7. Bỏ bốn chữ đầu mỗi câu trong bài gốc, ta được bài 7
(tám câu x ba chữ):

Ánh sáng ngời 
Chén đầy vơi 
Cành xanh biếc 
Sắc thắm tươi 
Sông lặng sóng 
Bến đông người 
Đàn trầm bổng 
Mắt mỉm cười.


8. Bỏ bốn chữ cuối mỗi câu trong bài gốc, đọc ngược từ dưới lên, ta được bài 8 (tám câu x ba chữ):

Bóng thướt tha 
Tiếng ngân xa 
Thuyền xuôi ngược
 Khách lại qua 
Hương quyện lá 
Giậu cài hoa 
Thơ vui thú 
Cảnh mến ta.
Previous Post Next Post
>>>DEAL SIÊU HOT - SĂN NGAY KẺO LỠ <<<
SHOPEE - LAZADA - TIKI