Suzuki xipo trái 59mm - Lưu giữ một huyền thoại

Suzuki xipo trái 59mm - Lưu giữ một huyền thoại



Đã bán lâu rồi nhưng vẫn còn lưu lại để làm kỉ niệm...