CIC là gì? Cách kiểm tra

Cũng như ở các nước khác, các ngân hàng tại Việt Nam cũng có một hệ thống thông tin tín dụng được liên thông với nhau. Hệ thống này sẽ hiển thị đánh giá lịch sử tín dụng cá nhân, doanh nghiệp đã từng sử dụng dịch vụ tín dụng của ngân hàng.


Hệ thống đánh giá này được gọi là trung tâm thông tin tín dụng (CIC), trực thuộc quản lý của ngân hàng nhà nước. Thông tin trong hệ thống là một trong những yếu tố quan trọng trong việc xét cấp tín dụng của các ngân hàng.

CIC là tổ chức sự nghiệp Nhà nước thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, có chức năng sau:
Thu nhận, lưu trữ, phân tích, xử lý, dự báo thông tin tín dụng phục vụ cho yêu cầu quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước;
Thực hiện các dịch vụ thông tin ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và của pháp luật. CIC là viết tắt của từ Credit Information Center hay còn gọi là Trung tâm thông tin tín dụng.
Thông tin các khoản vay của khách hàng sẽ được CIC xếp thành 05 nhóm sau:

  • Nhóm 1: Nợ đủ tiêu chuẩn
  • Nhóm 2: Nợ cần chú ý
  • Nhóm 3: Nợ dưới tiêu chuẩn
  • Nhóm 4: Nợ nghi ngờ
  • Nhóm 5: Nợ có khả năng mất vốn


ĐỂ KIỂM TRA CIC TA  BẤM  VÀO Kiểm tra CIC 
- CHỌN ĐĂNG NHẬP NẾU ĐÃ CÓ TÀI KHOẢN
- CHỌN KHAI THÁC NHU CẦU VAY NẾU CHƯA CÓ TÀI KHOẢN.

XEM THÊM:
Previous Post Next Post