Bluezone- ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần
Bộ Y tế: Bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng chống COVID-19 đưa cuộc sống trở lại bình thường. Bạn đã cài Ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone và cài tiếp cho 3 người khác chưa? Cài đặt tại www.Bluezone.gov.vn
#Ungdungphathientiepxucgan 
#Bluezone #Baoveminh
#Baovecongdong
#Caicho3nguoiPrevious Post Next Post