Hại não số 1Đáp án: 90
Quy luật của dãy số này đó là nhân với số thứ tự tăng dần. 
2 x 3 = 6
3 x 4 = 12
4 x 5 = 20
5 x 6 = 30
... tương tự... 
9 x 10 = 90.

Previous Post Next Post