Hại não số 2Đáp án: 16
Quy luật: Quy đổi trái cây ra số
Cụ thể: táo = 10, dừa = 2, chuối = 4. Do đó, dừa + táo + chuối = 2 + 10 + 4 = 16.
Previous Post Next Post