Đáp án: 36Đáp án: 3 (ô chéo x9)
Đáp án dưới đây


Bình luận

-->