Hại não số 12

Hại não số 12




Đáp án: 36







Đáp án: 3 (ô chéo x9)








Đáp án dưới đây