Hại não số 12

Hại não số 12
Đáp án: 36Đáp án: 3 (ô chéo x9)
Đáp án dưới đây