Hại não số 13Đáp áp:
Hàng đầu tiên: 15+15+15 = 45
Hàng thứ hai: 4+4+15 = 23
Hàng thứ ba: 4+3+3 = 10
Hàng thứ tư: 2+3+3*11 = 38Đáp án: 4 ( số trên cộng số dưới ra số bên trái, số trên trừ số dưới ra số bên phải)Đáp án: 4 ( 3 số dưới cộng lại ra số trên)
Previous Post Next Post