Hại não số 14


Đáp án: 6 ( số thứ nhất + số thứ 2 - 1 = số thứ 3)

Đáp án: 3
Ta thấy: 
104 = 6x10 - 6x2 + 7x10-7x2
69 = 11x6 -11x3 +12x6-12x3
160 = 17x10 -17x2 +?x10-?x2 
Previous Post Next Post