Hại não số 15


Đáp án: 1
Cột dọc: số trên cộng số dưới ra số ở giữa


 Đáp án: 30
Ta thấy:
 57= 6x8 + 9
43= 12x3+ 7
?= 7x4+2
Đáp án: Hình C

Previous Post Next Post