Hại não số 9

Đáp án: 14
Vì   8=(15-6) +(15-12) +(7-6) +(7-12)
và 18=(6-4) +(6-2) +(9-4) +(9-2)Ta suy ra ? =(11-5) +(11-7) +(8-7) +(8-5) =14Đáp án: 0.25
Quy luật: 
Giá trị Ô thứ 3 bằng nửa ô thứ 1, Ô thứ 4 bằng nửa ô thứ 2.
Ô thứ 5 bằng nửa ô thứ 3, Ô thứ 6 bằng nửa ô số 4
Ô số 7 bằng nửa ô số 5

Previous Post Next Post