Sử dụng trình soạn thảo VI

Khởi động vi:
ta có thể tạo một văn bản với lệnh sau:
từ terminal gõ vi <filename>
Màn hình soạn thảo hiện ra như sau:Dấu (~) trước mỗi dòng cho biết dòng đó còn rỗng (trống)
dòng dưới cùng cho biết tên file đang mở, trạng thái của file: nếu là file mới thì "[new file]", nếu mở file cũ thì sẽ hiển thị số dòng, số ký tự trong file.


Trình soạn thảo vi có 2 mode làm việc:
- command mode: thực hiện một số công việc như: save file, thực thi lệnh, di chuyển cursor, cut or patse nhiều dòng hoặc nhiều words, tìm và thay thế.
- <ESC> switches to command mode: insert mode: cho phép insert và soạn thảo văn bản.

Đang cập nhật
Previous Post Next Post