Phím tắt Photoshop

sưu tập một số phím tắt dùng thường xuyên trong photoshop

Các phím tắt thao tác với FILE văn bản
SỬ DỤNG PHÍM TẮT NHANH
SỬ DỤNG CHUỘT
TÁC DỤNG
CTRL + N
New
Hỗ trợ tạo File mới
CTRL + O
Open
Mở File có sẵn trên máy tính
CTRL + ALT + O
Open As
Mở file từ Adobe Bridge
CTRL + P
Print
In ảnh
CTRL + ALT + S
Save a Copy
Lưu thêm 1 bản copy
CTRL + W
Close
Đóng File
CTRL + S
Save
Lưu File
CTRL + SHIFT + S
Save As
Lưu File với các dạng khác.

Các lệnh SELECT 
SỬ DỤNG PHÍM TẮT
SỬ DỤNG CHUỘT
TÍNH NĂNG TƯƠNG ỨNG
CTRL + A
All
Chọn tất cả, bôi đen tất cả
CTRL + F
Last Filter
Lặp lại Filter cuối cùng
CTRL + D
Deselect
Bỏ vùng chọn
CTRL + ALT + D
Feather
Mờ biên vùng chọn
CTRL + SHIFT + D
Reselect
Chọn lại vùng chọn
CTRL + SHIFT + I
Inverse
Nghịch đảo vùng chọn
CTRL + SHIFT + F
Fade
Chỉnh Opacity Brush

Thao tác với LAYER
SỬ DỤNG PHÍM TẮT
SỬ DỤNG CHUỘT
TÍNH NĂNG TƯƠNG ỨNG
CTRL + SHIFT + N
New > Layer
Tạo một Layer mới
CTRL + G
Group with Previous
Tạo nhóm Layer
CTRL + SHIFT + G
CTRL + SHIFT + G
Bỏ nhóm Layer
CTRL + J
New > Layer Via Copy
Nhân đôi Layer
CTRL + SHIFT + J
New > Layer Via Cut
Cắt Layer
CTRL + SHIFT + ]
Arrange > Bring to Front
Chuyển Layer lên trên cùng
CTRL + SHIFT + [
Arrange > Send to Back
Chuyển Layer xuống dưới cùng
CTRL + ]
Arrange > Birng to Forward
Chuyển Layer lên trên
CTRL + [
Arrange > Send Backward
Chuyển Layer xuống dưới
CTRL + E
Merge Down
Ghép các Layer được chọn
CTRL + SHIFT + E
Merge Visible
Ghép tất cả các Layer

Các phím tắt với nhóm IMAGE
SỬ DỤNG PHÍM TẮT
SỬ DỤNG CHUỘT
TÍNH NĂNG TƯƠNG ỨNG
CTRL + M
Ajust > Curves
Bảng Curves
CTRL + B
Ajust > Color Blance
Bảng Color Blance
CTRL + U
Ajust > Hue/Saturation
Bảng Hue/Saturation
CTRL + L
Ajust > Levels
Ajust > Levels
CTRL + I
Ajust > Invert
Bảng Invert
CTRL + SHIFT + L
Ajust > Auto Levels
Tự động chỉnh Levels
CTRL + ALT + SHIFT + L
Ajust > Auto Contrast
Tự động chỉnh Contrast
CTRL + SHIFT + U
Ajust > Desaturate
Bảng Desaturate
Sử dụng các phím tắt với nhóm lệnh EDIT
SỬ DỤNG PHÍM TẮT
SỬ DỤNG CHUỘT
TÍNH NĂNG TƯƠNG ỨNG
[
Zoom + Brush
Phóng to nét bút
]
Zoom - Brush
Thu nhỏ nét bút
CTRL + X
Cut
Cắt
CTRL + C
Copy
Copy (Sao chép)
CTRL + SHIFT + C
Copy Merged
Copy Merged
CTRL + Z
Undo
Trở lại bước vừa làm
CTRL + ALT + Z
Undo More
Trở lại nhiều bước
CTRL + V
Paste
Paste
CTRL + SHIFT + CTRL + V
Paste Into
Paste chồng lên
CTRL + T
Free Transform
Xoay hình / Chỉnh ti lệ
CTRL + SHIFT + T
Transform > Again
Làm lại bước Free Transform

Sử dụng phím tắt với VIEW
SỬ DỤNG PHÍM TẮT
SỬ DỤNG CHUỘT
TÍNH NĂNG TƯƠNG ỨNG
CTRL + Y
Preview>CMYK
Xem màu CMYK
CTRL + SHIFT + Y
Gamut Warning
Xem gam màu ngoài hệ CMYK
CTRL + 0
Fit on Screen
Xem hình tràn màn hình
CTRL + R
Show Rulers
Hiện thước
CTRL + ;
Hide Guides
Ẩn Guides
CTRL + “
Show Grid
Hiện lưới
CTRL + +
Zoom In
Phóng to
CTRL + -
Zoom Out
Thu nhỏ
CTRL + SHIFT + H
Hide Path
Ẩn các đường Path
CTRL + SHIFT + ;
Snap To Guides
Nhẩy bằng Guides
CTRL + ALT + ;
Lock Guides
Khoá Guides
CTRL + SHIFT + ‘
Snap To Grid
Nhẩy bằng lưới

Nhóm phím tắt công cụ chỉnh sửa (Toolbar)
SỬ DỤNG PHÍM TẮT
SỬ DỤNG CHUỘT
TÍNH NĂNG TƯƠNG ỨNG
A
Path Selection
Chọn đường Path . Vector
B
Brush
Nét bút
C
Crop
Cắt hình
Defaul Background
Color
Quay về màu cơ bản ban đầu
E
Eraser
Tẩy
G
Paint Bucket
Đổ màu/Đổ màu chuyển
.
Smudge Tool
Mô tả hiện tường miết tay
H
Hand
Hand Tool
I
Eyedroppe
Chấm màu . Thước kẻ
J
Healing Brush
Chấm sửa chỗ chưa hoàn chỉnh
L
Lasso
Tạo vùng chọn tự do
M
Marquee
Tạo vùng chọn
O
Burn
Làm tối ảnh
P
Pen
Tạo đường path . vector
S
Clone Stamp
Lấy mẫu từ 1 ảnh
T
Horizontal Type
Viết chữ
U
Round Retange
Vẽ các hình cơ bản
V
Move
Di chuyển
X
Swich Foreground & Background color
Đổi màu trên bảng màu
Y
History Brush
Gọi lại thông số cũ của ảnh
Z
Zoom
Phóng to / thu nhỏ hình ảnh
W
Magic Wand
Tạo vùng chọn theo màu
&
Đổi màu trên bảng mà

Tác dụng của các phím tắt từ F1 đến F9
PHÍM TẮT (F1 > F9)
TÍNH NĂNG TƯƠNG ỨNG
F1
Xem hướng dẫn từ nhà phát hành
F2
Cut
F3
Copy (Sao chép)
F4
Paste (Dán)
F5
Mở Pallete Brush
F6
Mở Pallete màu
F7
Mở Pallete Layer
F8
Mở Pallete Info
F9
Mở Pallete Action

(Nguồn: https://blogchiasekienthuc.com/hoc-photoshop/phim-tat-trong-photoshop.html)

Previous Post Next Post
>>>DEAL SIÊU HOT - SĂN NGAY KẺO LỠ <<<
SHOPEE - LAZADA - TIKI