Cài đặt scan trên máy photocopy Ricoh

Hướng dẫn cài đặt scan cho máy ricoh trên windows 7


Bước 1: Tạo account mới với tên và password rồi set quyền Administrator trong Control Panel.


Bước 2: Tạo folder để chứa file scan và cấp quyền cho folder.- Tạo folder đặt tên scan (đặt tên tuỳ ý)
- Right mouse vào foler chọn properties, chọn tab Sharing -> Advanced Sharing...
-Click chọn Share this folder, chọn PermissionsChọn Add để thêm account đã tạo ở bước 1 vào


Cấp full quyền như hình


Chú ý: Đây là đường dẫn cần  cho bước sau


Bước 3: Mở internet Explorer và nhập địa chỉ IP tĩnh mình đã cài đặt trên máy photocopy Ricoh, nếu chưa biết có thể xem tại đây


Chọn Login, Nhập admin, password để trống


Chọn Address Book để add user 
Phần Name: Điền  tên mình cần đặt, tên này sẽ hiển thị trên folder nằm trên máy photocopy
Phần folder Authentication, đặt ta điền account đã tạo ở bước trên sau đó chọn Change để nhập password


Phần PATH: ta nhập đường dẫn copy đã nói ở bước 2, chọn OK để Save thông tin


Cũng không quá khó phải không nào, trên đây là phần hướng dẫn trên Windows 7, đối với  windows 10 có khác biệt đôi chút nhưng nhìn  chung  cũng tạo theo các bước tương tự.
Previous Post Next Post