Điều chỉnh nhiệt độ sấy Toshiba 357

Điều chỉnh nhiệt độ sấy Toshiba 357

đang cập nhật
08-2009: từ 8 đến 12
08-2010: 8 đến 12
08-2028: từ 10 đến 14