Điều chỉnh thông số mực- từ Toshiba 357

Điều chỉnh thông số mực- từ Toshiba 357

đang cập nhật
theo thứ tự
05-2000 cập nhật lại thông số mực
05-2001 hiệu chỉnh lại - default 128
----
05-2020: bias từ, default 113
05-2040: charger 102
05-2052:tranfer  138