Trang chủ một số thiết bị accesspoint

1. TPLINK:

- Địa chỉ 1:192.168.1.1:
- Địa chỉ 2: 192.168.0.1:
- Địa chỉ 3: tplinkwifi.net:
- Địa chỉ 4: tplinklogin.net:

- User: admin   Password: admin
- User: admin   Password: root
- User: root   Password: root
- User: megavnn   Password: megavnn

2. D-LINK:

Model D-LinkTên người dùng mặc địnhMật khẩu mặc địnhĐịa chỉ IP mặc định
COVR-3902Không cóKhông có192.168.0.1
COVR-C1203Không cóKhông có192.168.0.1
DAP-1350adminKhông có192.168.0.50
DFL-300adminadmin192.168.1.1
DGL-4100Không cóKhông có192.168.0.1
DGL-4300Không cóKhông có192.168.0.1
DGL-4500AdminKhông có192.168.0.1
DGL-5500AdminKhông có192.168.0.1
DHP-1320AdminKhông có192.168.0.1
DHP-1565AdminKhông có192.168.0.1
DSL-2750Uadminadmin192.168.1.1
DI-514adminKhông có192.168.0.1
DI-524adminKhông có192.168.0.1
DI-604adminKhông có192.168.0.1
DI-614+adminKhông có192.168.0.1
DI-624adminKhông có192.168.0.1
DI-624MadminKhông có192.168.0.1
DI-624SadminKhông có192.168.0.1
DI-634M1adminKhông có192.168.0.1
DI-634M1userKhông có192.168.0.1
DI-7012Không cóKhông có192.168.0.1
DI-7012Không cóyear2000192.168.0.1
DI-704Không cóadmin192.168.0.1
DI-704PKhông cóadmin192.168.0.1
DI-704UPadminKhông có192.168.0.1
DI-707Không cóadmin192.168.0.1
DI-707PadminKhông có192.168.0.1
DI-711adminKhông có192.168.0.1
DI-713Không cóadmin192.168.0.1
DI-713PKhông cóadmin192.168.0.1
DI-714adminKhông có192.168.0.1
DI-714P+adminKhông có192.168.0.1
DI-724GUAdminKhông có192.168.0.1
DI-724UadminKhông có192.168.0.1
DI-754adminKhông có192.168.0.1
DI-764adminKhông có192.168.0.1
DI-774adminKhông có192.168.0.1
DI-784adminKhông có192.168.0.1
DI-804adminKhông có192.168.0.1
DI-804HVadminKhông có192.168.0.1
DI-804VadminKhông có192.168.0.1
DI-808HVadminKhông có192.168.0.1
DI-824VUPadminKhông có192.168.0.1
DI-LB604adminKhông có192.168.0.1
DIR-130adminKhông có192.168.0.1
DIR-330adminKhông có192.168.0.1
DIR-412AdminKhông có192.168.0.1
DIR-450adminKhông có192.168.0.1
DIR-451adminKhông có192.168.0.1
DIR-501adminKhông có192.168.0.1
DIR-505AdminKhông có192.168.0.1
DIR-505LAdminKhông có192.168.0.1
DIR-506LadminKhông có192.168.0.1
DIR-510LKhông cóKhông có192.168.0.1
DIR-515adminKhông có192.168.0.1
DIR-600adminKhông có192.168.0.1
DIR-600LadminKhông có192.168.0.1
DIR-601AdminKhông có192.168.0.1
DIR-605adminKhông có192.168.0.1
DIR-605LadminKhông có192.168.0.1
DIR-615AdminKhông có192.168.0.1
DIR-625AdminKhông có192.168.0.1
DIR-626LAdminKhông có192.168.0.1
DIR-628AdminKhông có192.168.0.1
DIR-635AdminKhông có192.168.0.1
DIR-636LAdminKhông có192.168.0.1
DIR-645AdminKhông có192.168.0.1
DIR-651AdminKhông có192.168.0.1
DIR-655AdminKhông có192.168.0.1
DIR-657AdminKhông có192.168.0.1
DIR-660AdminKhông có192.168.0.1
DIR-665AdminKhông có192.168.0.1
DIR-685AdminKhông có192.168.0.1
DIR-808LAdminKhông có192.168.0.1
DIR-810LAdminKhông có192.168.0.1
DIR-813AdminKhông có192.168.0.1
DIR-815AdminKhông có192.168.0.1
DIR-817LWAdminKhông có192.168.0.1
DIR-817LW/DAdminKhông có192.168.0.1
DIR-818LWAdminKhông có192.168.0.1
DIR-820LAdminKhông có192.168.0.1
DIR-822adminKhông có192.168.0.1
DIR-825AdminKhông có192.168.0.1
DIR-826LAdminKhông có192.168.0.1
DIR-827AdminKhông có192.168.0.1
DIR-830LadminKhông có192.168.0.1
DIR-835AdminKhông có192.168.0.1
DIR-836LAdminKhông có192.168.0.1
DIR-842adminKhông có192.168.0.1
DIR-850LadminKhông có192.168.0.1
DIR-855AdminKhông có192.168.0.1
DIR-855LadminKhông có192.168.0.1
DIR-857AdminKhông có192.168.0.1
DIR-859AdminKhông có192.168.0.1
DIR-860LadminKhông có192.168.0.1
DIR-865LadminKhông có192.168.0.1
DIR-866LadminKhông có192.168.0.1
DIR-867adminKhông có192.168.0.1
DIR-868LadminKhông có192.168.0.1
DIR-878adminKhông có192.168.0.1
DIR-879adminKhông có192.168.0.1
DIR-880LAdminKhông có192.168.0.1
DIR-882adminKhông có192.168.0.1
DIR-885L/RadminKhông có192.168.0.1
DIR-890L/RAdminKhông có192.168.0.1
DIR-895L/RAdminKhông có192.168.0.1
DSA-31003adminadmin192.168.0.40
DSA-31003managermanager192.168.0.40
DSA-3200adminadmin192.168.0.40
DSA-51003adminadmin192.168.0.40
DSA-51003managermanager192.168.0.40
DSR-1000adminadmin192.168.10.1
DSR-1000Nadminadmin192.168.10.1
DSR-250Nadminadmin192.168.10.1
DSR-500adminadmin192.168.10.1
DSR-500Nadminadmin192.168.10.1
EBR-2310adminKhông có192.168.0.1
GO-RT-N300AdminKhông có192.168.0.1
KR-1adminKhông có192.168.0.1
TM-G5240Không cóadmin192.168.0.1
WBR-1310adminKhông có192.168.0.1
WBR-2310adminKhông có192.168.0.1


3. LINKSYS:

Mật khẩu mặc định của Linksys (hợp lệ tính đến tháng 11 năm 2018)

Model LinksysTên người dùng mặc địnhMật khẩu mặc địnhĐịa chỉ IP mặc định
BEFCMUH4Không cóadmin192.168.0.1
BEFDSR41Wadminadmin192.168.1.1
BEFN2PS4Không cóadmin192.168.1.1
BEFSR11Không cóadmin192.168.1.1
BEFSR41Không cóadmin192.168.1.1
BEFSR41WKhông cóadmin192.168.1.1
BEFSR81Không cóadmin192.168.1.1
BEFSRU31Không cóadmin192.168.1.1
BEFSX41Không cóadmin192.168.1.1
BEFVP41Không cóadmin192.168.1.1
BEFW11P1Không cóKhông có192.168.1.1
BEFW11S4Không cóadmin192.168.1.1
CG7500Không cóadmin192.168.1.1
E1000Không cóadmin192.168.1.1
E1200adminadmin192.168.1.1
E1500Không cóadmin192.168.1.1
E1550Không cóadmin192.168.1.1
E1700Không cóadmin192.168.1.1
E2000adminadmin192.168.1.1
E2100Ladminadmin192.168.1.1
E2500Không cóadmin192.168.1.1
E3000adminadmin192.168.1.1
E3200adminadmin192.168.1.1
E4200Không cóadmin192.168.1.1
E4200adminadmin192.168.1.1
E800Không cóadmin192.168.1.1
E8350Không cóadmin192.168.1.1
E8400adminadmin192.168.1.1
E900Không cóadmin192.168.1.1
EA2700adminadmin192.168.1.1
EA2750Không cóadmin192.168.1.1
EA3500adminadmin192.168.1.1
EA4500adminadmin192.168.1.1
EA5800Không cóadmin192.168.1.1
EA6100adminadmin192.168.1.1
EA6200adminadmin192.168.1.1
EA6350Không cóadmin192.168.1.1
EA6400adminadmin192.168.1.1
EA6500adminadmin192.168.1.1
EA6900adminadmin192.168.1.1
EA7300adminadmin192.168.1.1
EA7500adminadmin192.168.1.1
EA8300Không cóadmin192.168.1.1
EA8500adminadmin192.168.1.1
EA9200adminadmin192.168.1.1
EA9300Không cóadmin192.168.1.1
EA9500Không cóadmin192.168.1.1
WAG120Nadminadmin192.168.1.1
WAG160Nadminadmin192.168.1.1
WAG310Gadminadmin192.168.1.1
WAG320Nadminadmin192.168.1.1
WAG354Gadminadmin192.168.1.1
WAG54Gadminadmin192.168.1.1
WAG54GP2adminadmin192.168.1.1
WAG54GSadminadmin192.168.1.1
WCG200Không cóadmin192.168.0.1
WHW03012Không cóKhông cóKhông có
WHW03022Không cóKhông cóKhông có
WHW03032Không cóKhông cóKhông có
WRH54GKhông cóadmin192.168.1.1
WRK54GKhông cóadmin192.168.1.1
WRT100Không cóadmin192.168.1.1
WRT110Không cóadmin192.168.1.1
WRT120NKhông cóadmin192.168.1.1
WRT1200ACadminadmin192.168.1.1
WRT150NKhông cóadmin192.168.1.1
WRT160NKhông cóadmin192.168.1.1
WRT160N-HPKhông cóadmin192.168.1.1
WRT160NLKhông cóadmin192.168.1.1
WRT1900ACadminadmin192.168.1.1
WRT1900ACSadminadmin192.168.1.1
WRT300NKhông cóadmin192.168.1.1
WRT310NKhông cóadmin192.168.1.1
WRT3200adminadmin192.168.1.1
WRT3200ACMKhông cóadmin192.168.1.1
WRT320NKhông cóadmin192.168.1.1
WRT32XKhông cóadmin192.168.1.1
WRT330NKhông cóadmin192.168.1.1
WRT350NKhông cóadmin192.168.1.1
WRT400NKhông cóadmin192.168.1.1
WRT51ABKhông cóadmin192.168.1.1
WRT54AGKhông cóadmin192.168.1.1
WRT54GKhông cóadmin192.168.1.1
WRT54G2Không cóadmin192.168.1.1
WRT54G3G-ATKhông cóadmin192.168.1.1
WRT54G3G-AUKhông cóadmin192.168.1.1
WRT54G3G-EUKhông cóadmin192.168.1.1
WRT54G3G-STKhông cóadmin192.168.1.1
WRT54G3G-UKKhông cóadmin192.168.1.1
WRT54G3GV2-STadminadmin192.168.1.1
WRT54G3G-VNKhông cóadmin192.168.1.1
WRT54GCKhông cóadmin192.168.1.1
WRT54GHKhông cóadmin192.168.1.1
WRT54GLKhông cóadmin192.168.1.1
WRT54GP2adminadmin192.168.15.1
WRT54GP2A-ATKhông cóadmin192.168.15.1
WRT54GRKhông cóadmin192.168.1.1
WRT54G-RGKhông cóadmin192.168.1.1
WRT54GSKhông cóadmin192.168.1.1
WRT54GS2Không cóadmin192.168.1.1
WRT54G-TMKhông cóadmin192.168.1.1
WRT54GXKhông cóadmin192.168.1.1
WRT54GX2Không cóadmin192.168.1.1
WRT54GX4Không cóadmin192.168.1.1
WRT55AGKhông cóadmin192.168.1.1
WRT600NKhông cóadmin192.168.1.1
WRT610NKhông cóadmin192.168.1.1
WRTP54Gadminadmin192.168.15.1
WRTSL54GSKhông cóadmin192.168.1.1
WRTU54G-TMKhông cóadmin192.168.0.1
WTR54GSKhông cóadmin192.168.16.1

1) Router Linksys E4200 có hai phiên bản phần cứng, v1 và v2. Phiên bản 1 không yêu cầu tên người dùng, trong khi phiên bản 2 yêu cầu tên người dùng mặc định là admin.

2) Router Wi-Fi mesh của Linksys Velop được điều khiển thông qua ứng dụng Linksys, vì vậy bạn không cần phải biết địa chỉ IP hoặc tên người dùng hay mật khẩu của router Velop.


4. CISCO:
Hầu hết các router (bộ định tuyến) và switch (thiết bị chuyển mạch) của Cisco đều có mật khẩu mặc định là admin hoặc cisco và địa chỉ IP mặc định là 192.168.1.1 hoặc 192.168.1.254. Có một số ngoại lệ

Model CiscoTên người dùng mặc địnhMật khẩu mặc địnhĐịa chỉ IP mặc định
ESW-520-24-K9ciscocisco192.168.10.2
ESW-520-24P-K9ciscocisco192.168.10.2
ESW-520-48-K9ciscocisco192.168.10.2
ESW-520-48P-K9ciscocisco192.168.10.2
ESW-520-8P-K9ciscocisco192.168.10.2
ESW-540-24-K9ciscocisco192.168.10.2
ESW-540-24P-K9ciscocisco192.168.10.2
ESW-540-48-K9ciscocisco192.168.10.2
ESW-540-8P-K9ciscocisco192.168.10.2
RV016adminadmin192.168.1.1
RV042adminadmin192.168.1.1
RV042Gadminadmin192.168.1.1
RV082adminadmin192.168.1.1
RV110Wciscocisco192.168.1.1
RV120Wadminadmin192.168.1.1
RV130ciscocisco192.168.1.1
RV130Wciscocisco192.168.1.1
RV132Wciscocisco192.168.1.1
RV134Wciscocisco192.168.1.1
RV180ciscocisco192.168.1.1
RV180Wciscocisco192.168.1.1
RV215Wciscocisco192.168.1.1
RV220Wciscocisco192.168.1.1
RV320ciscocisco192.168.1.1
RV325ciscocisco192.168.1.1
RV340ciscocisco192.168.1.1
RV340Wciscocisco192.168.1.1
RV345ciscocisco192.168.1.1
RVL200adminadmin192.168.1.1
RVS4000adminadmin192.168.1.1
SF200-48ciscocisco192.168.1.254
SF300-08ciscocisco192.168.1.254
SF300-24ciscocisco192.168.1.254
SF300-24Pciscocisco192.168.1.254
SF300-48ciscocisco192.168.1.254
SF300-48Pciscocisco192.168.1.254
SF302-08ciscocisco192.168.1.254
SF302-08MPciscocisco192.168.1.254
SF302-08Pciscocisco192.168.1.254
SFE1000PadminKhông cóDHCP1
SFE2000adminadmin192.168.1.254
SFE2000Padminadmin192.168.1.254
SFE2010adminadmin192.168.1.254
SFE2010Padminadmin192.168.1.254
SG200-08ciscocisco192.168.1.254
SG200-08Pciscocisco192.168.1.254
SG200-26ciscocisco192.168.1.254
SG200-50ciscocisco192.168.1.254
SG300-10ciscocisco192.168.1.254
SG300-10MPciscocisco192.168.1.254
SG300-10Pciscocisco192.168.1.254
SG300-20ciscocisco192.168.1.254
SG300-28ciscocisco192.168.1.254
SG300-28Pciscocisco192.168.1.254
SG300-52ciscocisco192.168.1.254
SG500-28ciscocisco192.168.1.254
SG500-52ciscocisco192.168.1.254
SGE2000adminadmin192.168.1.254
SGE2000Padminadmin192.168.1.254
SGE2010adminadmin192.168.1.254
SGE2010Padminadmin192.168.1.254
SLM2005adminadmin192.168.1.254
SLM2008adminadmin192.168.1.254
SLM2024adminadmin192.168.1.254
SLM2048adminadmin192.168.1.254
SLM224Gadminadmin192.168.1.254
SLM224G4PSadminadmin192.168.1.254
SLM224G4Sadminadmin192.168.1.254
SLM224Padminadmin192.168.1.254
SLM248Gadminadmin192.168.1.254
SLM248G4PSadminadmin192.168.1.254
SLM248G4Sadminadmin192.168.1.254
SLM248Padminadmin192.168.1.254
SPA2102adminKhông có192.168.0.1
SPA3102adminKhông có192.168.0.1
SPA8000adminKhông có192.168.0.1
SPA8800adminKhông có192.168.0.1
SRP520adminadmin192.168.15.1
SRP520-Uadminadmin192.168.15.1
SRW2008adminKhông có192.168.1.254
SRW2008MPadminKhông có192.168.1.254
SRW2008PadminKhông có192.168.1.254
SRW2016adminKhông có192.168.1.254
SRW2024adminKhông có192.168.1.254
SRW2024PadminKhông có192.168.1.254
SRW2048adminKhông có192.168.1.254
SRW208adminKhông có192.168.1.254
SRW208GadminKhông có192.168.1.254
SRW208LadminKhông có192.168.1.254
SRW208MPadminKhông có192.168.1.254
SRW208PadminKhông có192.168.1.254
SRW224G4adminKhông có192.168.1.254
SRW224G4PadminKhông có192.168.1.254
SRW224PadminKhông có192.168.1.254
SRW248G4adminKhông có192.168.1.254
SRW248G4PadminKhông có192.168.1.254
Valet (M10)2adminadmin192.168.1.1
Valet Plus (M20)2adminadmin192.168.1.1
WRP400adminadmin192.168.15.1
WRV200adminadmin192.168.1.1
WRV210adminadmin192.168.1.1
WRV54Gadminadmin192.168.1.1
WRVS4400Nadminadmin192.168.1.1

1) Địa chỉ IP mặc định của switch Cisco SFE1000P được gán thông qua DHCP, có nghĩa là nó sẽ khác nhau tùy thuộc vào mạng mà nó được cài đặt. Cách dễ nhất để xác định địa chỉ IP cho SFE1000P của bạn là đăng nhập vào router hoặc máy chủ DHCP đã gán IP động và tìm nó trong danh sách các thiết bị đính kèm.

2) Các router Cisco Valet M10 & Valet M20 thực sự được hỗ trợ bởi Linksys. Cisco sở hữu Linksys từ năm 2003 đến năm 2013 và đã gắn thương hiệu cho các router Valet bằng tên và logo Cisco.
Previous Post Next Post