Đất Việt diệt Covid


Thế giới Ncov (En Cô) phá tơi bời,

Gieo rắc kinh hoàng khắp muôn nơi.

Việt Nam - Đất nước ta hướng tới

Thề diệt Cô vy trước Tết này!!!

(01/02/2021)

Hãy cài đặt Bluezone để chung tay phòng chống COVID - 19
Previous Post Next Post