Windows Cannot Connect to the Printer


Windows Cannot Connect to the Printer. Specified Network Name is No Longer Available

How to Fix Windows cannot connect to the printer, the specified network name is no longer available error while connecting shared printer in windows 11 or windows 10 PC. 

To solve the issue you need to Enable SMB 1.0 protocol.
Go to Start and Search "Turn Windows Features on or off" Click Turn Windows Features on or off, Scroll down and locate the option named SMB 1.0/CIFS File Sharing Support. check the SMB 1.0/CIFS File Sharing Support. 
Click the plus + sign on the left side of SMB 1.0/CIFS File Sharing Support. Make sure every option under SMB 1.0/CIFS File Sharing Support is checked. Click OK. restart your PC

Để xử lý lỗi trên, cần phải bật SMB 1.0 bằng cách:
Bấm chuột trái vào Start và gõ "Turn Windows Features on or off" hoặc vào theo đường dẫn:  Control Panel\All Control Panel Items\Programs and Features, click vào Turn windows features on or off.
Kéo chuột xuống tìm mục SMB 1.0/CIFS File Sharing Support, click chọn tất cả các mục trong này sau đó click OK và khởi động lại máy tính của bạn.Previous Post Next Post