Hại não số 3

Điền số còn thiếu vào ô trống:Đáp án: 56
Quy luật: 
8=3+6-1
12=8+6-2
17=12+8-3
25=17+12-4
37=25+17-5
Do đó, ô trống còn thiếu sẽ là 56 bởi: 37+25-6=56.

Previous Post Next Post