Hại não số 4

Lời giải 1:
Hầu hết mọi người đều bắt đầu bằng cách lấy 1 + 4 để ra kết quả là 5.
Sau đó là 2 + 5 = 7, rồi lấy 7 cộng với tổng của phép toán bên trên: 7 + 5 = 12.
Những phép tính phía sau cũng áp dụng theo công thức này:
3 + 6 = 9, 9 + 12 = 21
Tương tự, phép tính cuối cùng sẽ là:
8 + 11 = 19, 19 + 21 = 40.
Đáp án 1 là 40 và hầu hết mọi người đều đưa ra kết quả này.
Lời giải 2:
Những người thông minh hơn sẽ tính toán theo cách này:
1 + 4 x 1 = 5
Sử dụng công thức đó, các phép tính sau sẽ là:
2 + 2 x 5 = 12
3 + 6 x 3 = 21
Và phép toán cuối cùng là:
8 + 11 x 8 = 96
Đáp án thứ 2 lại là 96.

Previous Post Next Post