Hại não số 5

Số còn trống là bao nhiêu?Đáp án: 4
Quy luật:
9-?=5
5-3=2
2-1=1
Previous Post Next Post