windows

Windows Cannot Connect to the Printer

Windows Cannot Connect to the Printer. Specified Network Name is No Longer Available How to Fix Windows cannot connect to the printer, the specified network name is no longer available error while connecting shared printer in win…

Xử lý lỗi kết nối riêng tư - your connection is not private

Khi sử dụng trình duyệt chrome chắc hẳn các bạn sẽ rất khó chịu khi bấm vào đường dẫn mà báo lỗi kết nối riêng tư này. Và dĩ nhiên bạn chỉ có việc vào phần mở rộng và chấp nhận kết nối này nếu không thì thoát nó. Tình trạng này x…

Trang chủ một số thiết bị accesspoint

1. TPLINK: - Địa chỉ 1:192.168.1.1: - Địa chỉ 2: 192.168.0.1: - Địa chỉ 3: tplinkwifi.net: - Địa chỉ 4: tplinklogin.net: - User: admin   Password: admin - User: admin   Password: root - User: root   Password: root - User: megavnn…

Load More
That is All